جلسه ماهیانه بسیج مجتمع بیمارستانی امیراعلم مورخه 1397/10/17برگزار شد

جلسه ماهیانه بسیج مجتمع بیمارستانی امیراعلم مورخه 1397/10/17در سالن شورابرگزارشد

در این جلسه برای آمادگی بیشتر بسیج مجتمع در مورد 22بهمن صورت گرفت