دیدار مدیر مجتمع بیمارستانی امیراعلم با کارکنان نیروی انتظامی مستقر در مجتمع به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار مدیر مجتمع بیمارستانی امیراعلم با کارکنان نیروی انتظامی مستقر درمجتمع به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم