مراسم بزرگداشت هفته جهانی استریل مرکزی

برگزاری مراسم هفته جهانی استریل مرکزی درواحدCSSD مجتمع بیمارستانی امیراعلم  برگزار شد 

به مناسبت هفته جهانی بزرگداشت استریل مرکزی ، به دلیل جایگاه خطیر واحد CSSD تقدیر و تشکراز واحد مذکور توسط ریاست مجتمع بیمارستانی امیراعلم آقای دکتر جعفریه ، مدیریت آقای ماهوش و سایر مسئولین مجتمع به عمل آمد.