انتصاب زینت جعفرقلی به عنوان مسئول روابط عمومی

زینت جعفرقلی به عنوان مسئول روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم منصوب شد.

طی حکمی از طرف ماهوش، مدیرمجتمع بیمارستانی امیراعلم، زینت جعفرقلی به عنوان مسئول روابط عمومی مجتمع منصوب شد.