نکوداشت هفته ملی دیابت

در راستای هفته ملی دیابت، طرح ویزیت رایگان بیماران درمجتمع بیمارستانی امیراعلم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، در راستای هفته ملی دیابت به منظورترویج و آشنایی عموم جامعه درزمینه پیشگیری، درمان و مراقبت دیابت، اقدامات ذیل انجام شد.

- ویزیت رایگان مراجعین توسط فوق تخصص غدد

- ویزیت متخصص تغذیه

- کنترل قند خون توسط کارشناسا پرستاری

در ادامه همچنین طرح ویزیت رایگان، در قالب طرح رهنمود، در مسجد امام رضا واقع در خیابان ابوذر در تاریخ 98/08/27 برگزار شد.