برگزاری کارگاه یک روزه نیازسنجی آموزشی و پزشکی 90 در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

کارگاه آموزشی یک روزه با حضور رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و رئیس دفتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با محور نیاز سنجی آموزش و

پزشکی 90 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، کارگاه آموزشی روز پنجشنبه 11 آبان 96 در سالن آمفی تئاتر مجتمع برگزار شد. در این جلسه دکتر آقازاده معاون آموزشی این مرکز ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان گزارشی در خصوص فعایت های بیمارستان امیراعلم را ارئه کرد. سپس دکتر میرزازاده رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت در این کارگاه یک روزه که ویژه اعضای هیأت علمی و دستیاران بود درباره نیازسنجی آموزش پزشکی و تاریخچه پزشکی 90 در دانشگاه صحبت کرد و در آخر دکتر مهرپور رئیس دفتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نحوه پیاده سازی پزشکی 90 و رویکردها و تغییرات آن نسبت به گذشته از زمان اجرا و دلایل اجرای آن در بیمارستان ها را تعریف نمود.