تسلیت مجتمع بیمارستانی امیراعلم در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی

مجتمع بیمارستانی امیراعلم، حادثه تلخ و تاسف بار سانحه هواپیمای اوکراینی که به فقدان گروهی از هموطنان و نخبگان کشور منجرشد را تسلیت گفت.

ای دریغا چه گلی ریخت به خاک

چه بهاری پژمرد

چه چراغی افسرد....

درگذشت هموطنان و نخبگان کشور داغیست عظیم که از دل پاک نخواهد شد. مجتمع بیمارستانی امیراعلم، حادثه تلخ و تاسف بار سانحه هواپیمای اوکراینی که به فقدان گروهی از هموطنان و نخبگان کشور منجرشد را تسلیت گفته و خود را در این سوگ بزرگ با ملت ایران سهیم می داند و برای هموطنان و باالاخص خانواده های عزیز داغدار طلب صبر و آرامش دارد .