راه اندازی بخش MRI در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بخش MRI مجتمع بیمارستانی امیراعلم افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، بخش MRI این مجتمع مجهز به دستگاه

 Philips Ingenia 1.5T CX MR، با تعرفه دولتی در خدمت مراجعین محترم می باشد.