برگزاری وبینار محاسبات دارویی در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

وبینار محاسبات دارویی در مجتمع بیمارستانی امیراعلم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، سه شنبه ۹ دی وبینار محاسبات دارویی در پرستاری که دارای امتیاز بازآموزی در سامانه آکادمی بود به همت دفتر پرستاری مجتمع، توسط جمشیدی پرستار icu ارائه شد.

این وبینار پیرامون نحوه محاسبه داروهایی نظیر هپارین،  TNG و... برای همکاران پرستار برگزار شد.