بازدید تیم ارزیابی ایمنی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

تیم ارزیابی ایمنی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، سه شنبه ۱۶ دی تیم ارزیابی ایمنی ضمن حضور در مجتمع و دیدار با تیم مدیریت اجرایی و تیم بحران مجتمع از بخش‌های مختلف بازدید کردند.

در طول بازدید نکات مثبت و نیز نکات مغفول مانده توسط تیم ارزیاب بررسی شد.

در پایان، جلسه ای با حضور تیم مدیریت اجرایی برگزار و نکات مهم بررسی و تحلیل شد.