ارزیابی تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، شنبه 20 و یکشنبه ۲۱ دی تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی، ضمن حضور در مجتمع و دیدار با تیم مدیریت اجرایی از بخش ها و واحدهای مختلف بازدید کردند.