نوبت دهی تلفنی

تلفن گویای نوبت دهی درمانگاه ای تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امیراعلم:

021 – 25015103

لطفا پس از دریافت نوبت از سامانه تلفنی نوبت دهی، کد پیگیری خود را در هنگام مراجعه به بیمارستان، همراه داشته باشید.