شنوایی سنجی

مسئول واحد : خانم فاطمه رضایی

تلفن داخلی : 708

رئیس بخش : دکتر نیما رضازاده

موقغیت اداری جغرافیایی : سمت راست ورودی ساختمان قدیم ، جنب نگهانی ، ساختمان شماره 1

تعداد پرسنل:

11 نفر شیفت صبح : 5 نفر شنوایی سنجی، 2نفر تست تعادل، 1 نفر ABR، 1نفر سمعک، 1 نفر پذیرش

7  نفر شیفت عصر : 4 نفر شنوایی سنجی، 1 نفر ردیاب صوت ، 1 نفر سمعک، 1 نفر پذیرش

خدماتی که ارائه می شود:

  • ارزیابی شنوایی
  • بررسی سیستم تعادل
  • بررسی وضغیت عصب شنوایی
  • بررسی وزوزگوش
  • تجویز سمعک

امکانات و تحهیزات

  • دستگاه شنوایی سنجی
  • دستگاه های تعادل شنوایی
  • 5 عدد ادئومتر
  • 2 عدد تمپانومتر